Makaleler

 1. Mete, M. ve Yalçınsoy, A. (2014). Maliyet Etkinliği Açışından Bilgi Teknolojilerinin Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisinin Analizi. TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed Journal, 6(21), 95-107.
 2. Yalçınsoy, A., Zincirkıran, M. ve Tiftik, H. (2014). Approach of Capacity Planning Through Linear Programming Technique: A Practice in Textile Enterprise. International journal of Innovative Research in Management, 3(3), 16-29.
 3. Mete, M., Zincirkıran, M., Tiftik, H., Yalçınsoy, A. ve Pekcan, A. (2015). Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve İş Memnuniyeti İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(12), 138-156.
 4. Şeker, M., Dağ, Y. ve Yalçınsoy, A. (2016). Örgüt Kültürü ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumunda Uygulama. International Journal of Innovative Strategical Social Research, 1(1), 4-10.
 5. Arslantaş, M., Soybaş, İ. ve Yalçınsoy, A. (2016). İşkoliklik İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Innovative Strategical Social Research, 1(1), 11-18.
 6. Seyitoğulları, O. ve Yalçınsoy, A. (2016). Günümüz Gençliğinin İnovasyon Ve Teknoloji Algılarına Yönelik Ampirik Bir Araştırma. International Journal of Social Academia, 1(1), 13-23.
 7. Aksoy, C. ve Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 341-359.
 8. Yalçınsoy, A. (2017). Örgüt İklimi ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Management and Admnistration, 1(2), 71-82.
 9. Yalçınsoy, A. (2017). Örgütsel Sessizlik Ve Sonuçları. The Journal of Social Science, 1(1), 1-19.
 10. Yalçınsoy, A. (2017). Yaşam Doyumu, Kaygı ve Motivasyon İlişkisi İle İlgili Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Kesit Akademi Dergisi, 3(10), 422-434.
 11. Yalçınsoy, A. ve Aksoy, C. (2018). Examination of the Relation between Strategic Leadership Expectations and Organizational Justice: A Research on Health Sector. International Journal of Human Resource Studies, 8(1), 109-124. doi:10.5296/ijhrs.v8i1.12080
 12. Yalçınsoy, A. (2018). Algılanan Örgütsel Sessizlik ve İşgören Sessizlik Davranışının İşgören Performansına Etkisinin Analizi. The Journal of Social Science, 1-11, 2(3). doi:10.30520/tjsosci.426116
 13. Yalçınsoy, A. ve Işık, M. (2018). Toksik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(3), 1016-1025. doi:10.21547/jss.373835
 14. Aksoy, C. ve Yalçınsoy, A. (2018). Investigation on the Relationship Between Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice and Supervisor Support: an Application in the Health Sector. Journal of Management Research, 10(1), 26-45. doi:10.5296/jmr.v10i1.12074
 15. Yalçınsoy, A. ve Aksoy, C. (2018). Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 53-64. doi:10.20491/isarder.2018.462
 16. Yalçınsoy, A. ve Aksoy, C. (2018). Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Business And Economics Research Journal, 9(4), 901-909.
 17. Yalçınsoy, A. ve Aksoy, C. (2019). Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşkoliklik Arasındaki İlişki. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 365-375.
 18. Yalçınsoy, A. (2019). Örgütsel Sinizmin Nedeni Örgüt Kültürü müdür?. International Journal of Management and Administration, 3(5), 13-20. Doi:10.29064/ijma.494113.
 19. Yalçınsoy, A. (2019). Örgüt Kültürü ve Örgüt İkliminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 69-79.
 20. Yalçınsoy, A. ve Sığrı, Ü. (2022). Pandemi (Covid-19) Şartlarında Örgütsel Sinizmin İşgören Performansı ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. International Journal of Management and Administration, 6(12), 148-156. Doi:10.29064/ijma.1104092.